• Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch

You are here

De zeven laatste woorden van Christus

Alain de Ley
Lyrics

1. Venerunt in locum
qui vocatur Calvariae.
Ibi crucificerunt eum
et latrones,
unum a dextris
et alterum a sinitris,
Jesus autem dicebat:
„Pater, dimitte illis,
quia nesciunt
quid faciunt.“
(Lc 23, 33-34)

2. Dicebat ad Jesum:
„Domine, memento mei
cum veneris
in regnum tuum.“
Et dixit illi Jesu:
„Amen dico tibi:
hodie mecum eris
in paradisum.“
(Lc 23, 42-43)

3. Cum vidisset ergo Jesus
matrem
et discipulum stantem
quem diligebat,
dicit matri suae:
„Mulier, ecce filius tuus.“
(J 19, 26)

4. Erat autem fere
hora sexta
et tenebrae factae sunt
in universam terram
usque in horam nonam.
Et obscuratus est sol
et velum templi
scissum est medium.
(Lc 23, 45)

5. Et circa horam nonam
clamavit Jesus
voce magna dicens:
„Eli, Eli,
lama sabacthani?“
(Mt 27, 45-46)

5. Postea sciens Jesus
quia iam omnia
consummata sunt
ut consummaretur scriptura dicit:
„Sitio.“
(J 19,28)

6. Cum ergo accepisset
Jesus acetum dixit:
„Consummatum est“
et inclinato capite
tradidit spiritum.
(J 19, 30)

7. Clamans voce magna
Jesus ait:
„Pater in manus tuas
commendo spiritum meum“
et haec dicens expiravit.
(Lc 23, 46)

Videns autem centurio
quod factum fuerat,
glorificavit Deum dicens:
„Vere hic homo
iustus erat!“
(Lc 23, 47)

1. Když došli na místo,
které se nazývá Lebka,
ukřižovali jeho
i ty zločince,
jednoho po pravici
a druhého po levici.
Ježíš řekl:
„Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí,
co činí.“
(Lk 23, 33-34)

2. A dodal:
„Pane, pamatuj na mě,
až přijdeš
do svého království.“
Odpověděl mu:
„Amen, pravím ti:
Dnes budeš se mnou
v ráji.“
(Lk 23, 42-43)

3. Když Ježíš viděl
svou matku
a jak při ní stojí ten učedník,
kterého měl rád,
řekl matce:
„Ženo, to je tvůj syn.“
(Jn 19, 26)

4. Bylo už asi
dvanáct hodin.
Tu nastala tma
po celém kraji
až do tří odpoledne,
protože se zatmělo slunce.
Chrámová opona
se vpůli roztrhla.
(Lk 23, 45)

Kolem tří hodin
zvolal Ježíš
mocným hlasem:
„Otče můj, otče můj,
proč jsi mne opustil?“
(Mt 27, 45-46)

5. Potom, když Ježíš věděl,
že už je vše dokonáno,
řekl ještě:
„Žízním.“
Tak se mělo splnit Písmo.
(Jn 19,28)

6. Když Ježíš
přijal ocet, řekl:
„Dokonáno je!“
Pak sklonil hlavu
a skonal.
(Jn 19, 30)

7. Ježíš zvolal
mocným hlasem:
„Otče, do tvých rukou
poroučím svého ducha!“
A po těch slovech vydechl naposled.
(Lk 23, 46)

Když setník viděl,
co se stalo,
velebil Boha a řekl:
„Tento člověk byl
skutečně spravedlivý.“
(Lk 23, 47)